KOMUNIKÁCIE - interaktívna komunikácia
 
hlavna strana
 
 


HLAVNÉ MENU       
 
Interaktívna komunikácia 
Vlastnosti info spoločnosti 
Spojenia 
Osobnosti 
Spoločnosť 

Služby komunikácie 
Technológie 
Kyberpriestor 
Kyberkultúra 

 


REKLAMA
 

 

 


INFO SPOLOČNOSŤ
 
Termín informačná/informatizovaná spoločnosť sa hojne používa a analyzuje už tri desaťročia. Nejde však len o používanie termínu teoretikmi, ale o skutočnosť, že informatizácia naozaj úspešne napreduje už dlhší čas. Keď John Naisbitt a Patricia Aburdenová (na konci osemdesiatych rokov)

stanovovali svoje megatrendy pre deväťdesiate roky, nedefinovali rozvoj informačných   technológií a infraštruktúry ako samostatný trend, ale ako samozrejmú základňu pre akékoľvek zmeny. Hneď v úvode píšu, že ich štruktúrne megatrendy sú v priamom vzťahu s urýchlením informácií v deväťdesiatych rokoch"

 
 
     
 
  Osobnosti : : Valaskakis hovorí, že nemáme dočinenia s prekonaním industriálnej spoločnosti (deindustrializáciou), ale s informatizáciou priemyselnej infraštruktúry (reindustrializáciou). Túto námietku treba brať vážne a zbaviť sa naivných predstáv, že samotná informatizácia vyrieši problémy našej ekonomiky či ešte pálčivejšie problémy rozvojových krajín. Aj D. Lyon upozorňuje, že deindustrializácia neznamená, že vyspelé krajiny vyrábajú a konzumujú menej priemyselných tovarov, ale že ich výroba je automatizovaná. A Tretí svet nemôže túto fázu preskočiť. Anthony Giddens zasa tvrdí, že moderné národné štáty boli informačnými spoločnosťami už od svojho vzniku v minulých storočiach. Moderný štát pre svoj chod potrebuje administratívu, plánovanie, kontrolu a vládnutie - všetky tieto systémy sú založené na získavaní, vyhodnocovaní a rozširovaní informácií. Ak by sme tieto námietky prijali, nepochybne zároveň platí, že teraz proces informatizácie akceleruje. Spochybňovači konceptu informačnej spoločnosti však správne tvrdia, že súčasná spoločnosť je dôsledkom historickej kontinuity, a nie jednorázovej informačnej revolúcie.

Najznámejšou (na Západe takmer jedinou citovanou) postavou japonského teoretického uvažovania o problematike je Yoneji Masuda. Svoj koncept informačnej spoločnosti nazýva Computopia (t. j. utópia na báze počítačov). Informačnú spoločnosť si Masuda predstavuje ako éru úplne odlišnú od industriálnej spoločnosti. Globalizácia sa v nej spája s duchom neorenesancie. Zatiaľ čo renesancia priniesla explóziu v dobývaní sveta, neorenesancia by mala byť presným opakom - implóziou vo využívaní prírodných zdrojov, takže nová ľudská spoločnosť by mala byť výrazne ekologická.

Civilizácia 21. storočia nebude symbolizovaná veľkými stavbami, ale bude to "neviditeľná civilizácia" , ktorej život bude prebiehať predovšetkým vo svete informácií. Masuda nedôveruje spontánnemu vývoju spoločnosti (trhovému mechanizmu) a navrhuje, aby globálna informačná spoločnosť bola centralizovane riadená.

Prichádza s projektom celého radu celosvetových inštitúcií, ktoré by zabezpečovali jej chod. Sú to napríklad Svetová informačná organizácia (World Information Organization - riadi používanie komunikačných satelitov, štandardizáciu, stanovuje globálnu informačnú politiku a pod.), Globálna informačná služba (Global Information Utility - dodáva občanom všetky potrebné informácie za nízku cenu bez ohľadu na čas a lokalitu), Globálny vzdelávací systém (Global Education System - zabezpečuje nielen vzdelávanie, ale aj zavedenie svetového jazyka) a ďalšie.
.
.
.


 

 

© technologie web