KOMUNIKÁCIE - interaktívna komunikácia
 
hlavna strana
 
 


HLAVNÉ MENU       
 
Interaktívna komunikácia 
Vlastnosti info spoločnosti 
Spojenia 
Osobnosti 
Spoločnosť 

Služby komunikácie 
Technológie 
Kyberpriestor 
Kyberkultúra 

 


REKLAMA
 

 

 


INFO SPOLOČNOSŤ
 
Termín informačná/informatizovaná spoločnosť sa hojne používa a analyzuje už tri desaťročia. Nejde však len o používanie termínu teoretikmi, ale o skutočnosť, že informatizácia naozaj úspešne napreduje už dlhší čas. Keď John Naisbitt a Patricia Aburdenová (na konci osemdesiatych rokov)

stanovovali svoje megatrendy pre deväťdesiate roky, nedefinovali rozvoj informačných   technológií a infraštruktúry ako samostatný trend, ale ako samozrejmú základňu pre akékoľvek zmeny. Hneď v úvode píšu, že ich štruktúrne megatrendy sú v priamom vzťahu s urýchlením informácií v deväťdesiatych rokoch"

 
 
     
 
  Spoločnosť  : : V západných spoločenských vedách sa na označenie spoločnosti informačného typu používalo aj viacero príbuzných pojmov (postmoderná spoločnosť, poznatková spoločnosť - knowledge society). Už na začiatku šesťdesiatych rokov minulého storočia použil Marshall McLuhan metaforické pomenovanie globálna dedina (global village). (Globalizácia je nepochybne jednou z najdôležitejších charakteristík informačnej spoločnosti.) Je to stupeň rozvoja ľudstva, keď je celý svet spojený vďaka médiám.

McLuhan svoju koncepciu vytvoril pred štyridsiatimi rokmi, takže je pochopiteľné, že televízia hrá u neho dôležitejšiu úlohu ako počítače. Médiá priniesli extenziu, predĺženie ľudských zmyslov, informácie sú dostupné rýchlejšie, sú kvalitnejšie a úplnejšie. McLuhan však pripomína, že "sa rýchlo blížime k poslednej fáze extenzie človeka - technologickej stimulácii vedomia, keď bude tvorivý proces poznania kolektívne a jednotne rozšírený na celú ľudskú spoločnosť".

Táto vízia informačnej spoločnosti je pre internet dneška oveľa zaujímavejšia, ako z McLuhanovho pôvodného kontextu vytrhávané heslá o zániku knihy. Termín informačná spoločnosť používal aj Daniel Bell, hoci vďaka nemu sa rozšíril predovšetkým termín postindustriálna spoločnosť , ktorého však nie je autorom, ako sa mylne zvykne tvrdiť. Termín postindustriálna spoločnosť zaviedol o pätnásť rokov skôr David Riesman.

Bell tvrdí, že v postindustriálnej spoločnosti informačné technológie nahrádzajú prácu, poznanie nahrádza kapitál a vlastníctvo informácií znamená moc.

.
.
.
.


 

 

© technologie web