KOMUNIKÁCIE - interaktívna komunikácia
 
hlavna strana
 
 


HLAVNÉ MENU       
 
Interaktívna komunikácia 
Vlastnosti info spoločnosti 
Spojenia 
Osobnosti 
Spoločnosť 

Služby komunikácie 
Technológie 
Kyberpriestor 
Kyberkultúra 

 


REKLAMA
 

 

 


INFO SPOLOČNOSŤ
 
Termín informačná/informatizovaná spoločnosť sa hojne používa a analyzuje už tri desaťročia. Nejde však len o používanie termínu teoretikmi, ale o skutočnosť, že informatizácia naozaj úspešne napreduje už dlhší čas. Keď John Naisbitt a Patricia Aburdenová (na konci osemdesiatych rokov)

stanovovali svoje megatrendy pre deväťdesiate roky, nedefinovali rozvoj informačných   technológií a infraštruktúry ako samostatný trend, ale ako samozrejmú základňu pre akékoľvek zmeny. Hneď v úvode píšu, že ich štruktúrne megatrendy sú v priamom vzťahu s urýchlením informácií v deväťdesiatych rokoch"

 
 
     
 
  Technológie  : : Technológie umožňujú nástup hyperkomunikácie, v ktorej interaktívna elektronická verejná komunikácia nahradí staré jednosmerné masmediá a elektronická skupinová komunikácia zefektívni doterajšiu interpersonálnu komunikáciu. Kumon hovorí o príchode novej sociálno-ekonomickej sily - mimovládneho intelektuálneho podniku (angl. intelprise zo slov intellectual a enterprise), ktorý bude dominovať vo vytváraní poznania a šírení informácií. Svojbytnými pragmatickými koncepciami informačnej spoločnosti sú aj národné a medzinárodné programy, ako napríklad francúzska télématique, americká informačná infraštruktúra/diaľnica či európska informatizácia a informačná spoločnosť. Uvedenými koncepciami je poučený aj Pierre Lévy, autor správy pre Radu Európy v rámci projektu "Nové technológie: Kultúrna spolupráca a komunikácie".

Jeho kľúčovými slovami sú kyberpriestor ("nové komunikačné prostredie, ktoré vyvstáva z celosvetového prepojenia počítačov") a kyberkultúra ("súbor materiálnych a intelektuálnych technik, praktických návykov, postojov, spôsobov uvažovania a hodnôt, ktoré sa rozvíjajú vo vzájomnej väzbe s rastom kyberpriestoru"). Spojenie týchto dvoch pojmov vlastne predstavuje Lévyho koncepciu informačnej spoločnosti, veď kyberpriestor považuje za univerzálny systém bez centrálneho významu, za "všeobecnosť bez totality", a kyberkultúru považuje za kolektívnu inteligenciu ľudstva. Lévy je kritický k americkej koncepcii informačnej infraštruktúry.

Označuje ju za technokratickú. V jeho modeli kyberpriestoru je podstatný obsah a využívanie technológií jednotlivcami a spoločenstvami.
.


 

 

© technologie web

DVB-T